Chào bạn đến với trang web của tôi

Tôi xin trích lại ở đây một câu nói của văn hào Alesandre Solzenitsyn như một lời giải thích về mục tiêu của trang Web này

"Khi im lặng trước sự phi nhân, chôn nó trong chúng ta, vùi sâu nó cho tới không còn một chút vết tích nào, chúng ta đã cấy ở đó một hạt  mầm và một ngày nào trong tương lai hạt mầm này sẽ mọc lại lớn hơn cả ngàn lần

Khi chúng ta không chịu trừng phạt hay tuyên cáo những kẻ phi nhân, chúng ta không chỉ đơn giản là đang bảo vệ tuổi già bình thường của bọn chúng, mà còn đang tước đoạt đi nền tảng công lý của các thế hệ tương lai"

Những gì tôi đăng hay viết lên ở đây phản ảnh sự  suy nghĩ của cá nhân tôi, những suy nghĩ làm nền tảng cho sự hiện hữu của tôi như Rene Descartes đã nói "i think, therefore i am" "Tôi suy tưởng, Tôi hiện hữu"

Nếu tôi không có quyền tự do để chọn lựa và phải đi theo khuôn khổ hay ràng buộc thì đó chỉ là sao chép lặp lại,  không phải suy nghĩ .Tôi chia sẻ với John Steinbeck sự tin tưởng rằng, dù xấu hay tốt thì loài người, con cháu của Cain đã được tạo ra với"timshel"  hay là "thou mayest", tiếng Do Thái có nghĩa là "quyền được chọn lựa"

       Long Tưòng